Służba BHP – kto musi zapewnić bezpieczne warunki pracy ?

  • Strona główna
  • Służba BHP – kto musi zapewnić bezpieczne warunki pracy ?

Służba BHP – kto musi zapewnić bezpieczne warunki pracy ?

  • 16 listopada, 2022

Służba BHP – kto musi zapewnić bezpieczne warunki pracy ?

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy i przedsiębiorcy. Wynika to z przepisów prawa, jak również przynosi  wymierne korzyści w postaci np. niskiej absencji chorobowej pracowników, braku chorób zawodowych czy pozytywnej opinii społecznej i wizerunkowej. Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników powołuje służbę BHP, jednak mniejsza ilość zatrudnionych pracowników nie zwalnia pracodawcy z zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Co mówi prawo ?

Prawo do bezpiecznej pracy zagwarantowane jest w Konstytucji RP (art. 66 ust. 1), dlatego też na pracodawcy spoczywa zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Szczegółowo wynika to z Kodeksu pracy (art. 207 §2).

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Kiedy służba BHP ?

W zależności od liczby zatrudnionych pracowników, pracodawca powołuje służbę BHP. Zgodnie z Kp (art. 23711)  pracodawca zobowiązany jest do utworzenia służby BHP jeśli zatrudnia powyżej 100 pracowników. W tym wypadku powierza zadania służby BHP kompetentnemu pracownikowi lub specjaliście spoza zakładu pracy. Przy czym pracownik służby BHP może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy(np. 1/4 etatu). Sytuacja zmienia się, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 600 pracowników. W takim wypadku pracownik służby BHP musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.  Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli, biorąc pod uwagę zagrożenia występujące w zakładzie pracy, może zlecić utworzenie lub powiększenie służby BHP, niezależnie od powyższych kryteriów narzucanych prawem.

Wymagania BHP a inne formy zatrudnienia ?

Przepisy zobowiązujące do ochrony zdrowia i życia pracowników określone w art. 207 § 2 Kp stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą, organizującego pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, a także przez osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304 Kp).

Ważne:

Pracownik będący pracownikiem służby BHP bądź wykonujący zadania służby BHP musi legitymować się odpowiednimi uprawnieniami podanymi w Rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:


Zaufali nam

Działamy na rynku od lat, dzięki temu mieliśmy przyjemność pracować dla Klientów reprezentujących wiele branż – mamy nadzieję, że wkrótce znajdzie się wśród nich również Państwa firma!

Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo

Zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu!