Czym jest operat przeciwpożarowy i kiedy jest wymagany?

Czym jest operat przeciwpożarowy i kiedy jest wymagany?

 • 16 listopada, 2022

Operat przeciwpożarowy to dokument konieczny do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Musi on zostać wykonany przez odpowiednie podmioty. W poniższym opracowaniu wyjaśniamy, czym dokładnie jest operat przeciwpożarowy oraz kiedy jest wymagany. Podpowiadamy także, kto zajmuje się jego wykonaniem.

Czym jest operat przeciwpożarowy i co powinien zawierać?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem w którym zostały zebrane warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, a także innego miejsca, w którym magazynowane są odpady. Zgodnie z obowiązującą ustawą operat powinien zawierać trzy części składowe:

 • informacje formalno-prawne, takie jak przedmiot i cel tworzenia dokumentu, określenie zakresu działalności podmiotu, a także informacje dot. magazynowania odpadów,
 • informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym warunki ochrony i techniczne, sposób postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, zadania i obowiązki z zakresu ochrony ppoż.,
 • opinię o obiekcie/instalacjach, która będzie potwierdzać spełnienie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy należy wykonać operat przeciwpożarowy?

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach do wniosków o wydanie pozwolenia na

 • zbieranie odpadów,
 • przetwarzanie odpadów

oraz zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5 Ustawy prawo ochrony środowiska do wniosków o wydanie pozwolenia na

 • wytwarzanie odpadów (pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest dla wytwórcy odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok).

należy dołączyć m. in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Złożenie wniosku o uzyskanie wymienionych zezwoleń bez prawidłowo sporządzonego operatu przeciwpożarowego sprawi, że PSP nie wyda pozytywnej decyzji w tej sprawie. Dlatego też warto zlecić stworzenie tego dokumentu doświadczeń firmie, działającej w branży ppoż.

Kto wykonuje operat przeciwpożarowy?

Osoby uprawnione do sporządzenia operatów przeciwpożarowych:

 1. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska
 2. osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ww. ustawy* – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta

Posiadamy powyżej opisane kwalifikacje do sporządzania dokumentów. Działamy w branży od wielu lat, dzięki czemu mamy wymagane doświadczenie w zakresie działań, związanych z ochroną ppoż.

Jak sporządzamy operat przeciwpożarowy?

Jeśli zlecisz nam sporządzenie operatu przeciwpożarowego, w pierwszej kolejności konieczne będzie dostarczenie nam dokumentacji dot. obiektu, którego będzie dotyczyć operat przeciwpożarowy. Następnie zajmiemy się weryfikacją udostępnionych nam materiałów, a także udamy się na miejsce w celu oceny warunków podczas wizji lokalnej. To pozwoli nam na określenie tego, jak wygląda ochrona ppoż. na terenie obiektu. Zebrane informacje posłużą do sporządzenia operatu, który następnie należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie bądź wytwarzanie.

Wybierając naszą firmę do wykonania operatu, możesz mieć pewność, że cała procedura przebiegnie szybko i sprawnie. Zadbamy o zgodność dokumentów z prawem, a także odpowiednie zaopiniowanie obiektu. Nasza firma zajmuje się także tworzeniem innych dokumentów z zakresu ochrony ppoż., np. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Wszystkie dokumentacje sporządzamy starannie i z dużą dokładną, dla zapewnienia jak najwyższej jakości. W związku z powyższym jesteśmy w stanie wykonać wszystkie niezbędne dokumenty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jak wygląda procedura uzyskania operatu?

Gdy dostarczymy Ci już sporządzony operat przeciwpożarowy, Twoim kolejnym zadaniem będzie dołączenie go do wniosku o wydanie pozwolenia i złożenie wszystkich dokumentów do odpowiedniego organu. Następnie zostanie przeprowadzona kontrola Państwowej Straży Pożarnej, która będzie miała na celu potwierdzenie informacji zawartych w dokumentach.

Ostatnim etapem jest uzgodnienie operatu z PSP. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej podejmuje decyzję odnośnie do złożonego wniosku. Możliwe są trzy sytuacje:

 • wyrażenie zgody na ich zastosowanie,
 • wyrażanie zgody na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
 • niewyrażenie zgody na ich zastosowanie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579),
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

Zaufali nam

Działamy na rynku od lat, dzięki temu mieliśmy przyjemność pracować dla Klientów reprezentujących wiele branż – mamy nadzieję, że wkrótce znajdzie się wśród nich również Państwa firma!

Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo

Zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu!