Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • 16 listopada, 2022

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu czy też terenu spoczywa na jego właścicielu, zarządcy lub użytkowniku. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego(IBP) powinna być zatem kompendium wiedzy na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego danego budynku.

Kto musi opracować IBP ?

Obowiązek zapewnienia i wdrożenia IBP wynika z §6 ust. 1 Rozporządzenia  MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(dalej r.o.p.b.o.t.) spoczywa na  właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu czy też terenu dla budynków:

 1. użyteczności publicznej,
 2. zamieszkania zbiorowego,
 3. produkcyjnych,
 4. magazynowych,
 5. inwentarskich.

Wyjątek od ww. warunków stanowi §6 ust. 8 r.o.p.b.o.t. Zwalnia z zapewnienia i wdrożenia IBP pod warunkiem, że nie występują w tych obiektach strefy zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

Co musi zawierać IBP?

Zgodnie z §6 ust. 1 r.o.p.b.o.t. IBP musi zawierać co najmniej następujące elementy:

1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Kto może opracować IBP?

Zgodnie z art. 4 ust.2  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami. Minimalne kwalifikacje uprawniające do opracowania IBP zapewnia ukończenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Jak często aktualizować IBP?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna:


Zaufali nam

Działamy na rynku od lat, dzięki temu mieliśmy przyjemność pracować dla Klientów reprezentujących wiele branż – mamy nadzieję, że wkrótce znajdzie się wśród nich również Państwa firma!

Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo

Zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu!